Solat dengan Malas dan Derma dengan perasaan Benci...

@è% `©9 !$uZu;ÅÁムžwÎ) $tB |=tFŸ2 ª!$# $uZs9 uqèd $uZ9s9öqtB 4 n?tãur «!$# È@ž2uqtGuŠù=sù šcqãZÏB÷sßJø9$# ÇÎÊÈ   ö@è% ö@yd šcqÝÁ­/ts? !$uZÎ/ HwÎ) y÷nÎ) Èû÷üuŠt^ó¡ßsø9$# ( ß`øtwUur ßÈ­/uŽtItR öNä3Î/ br& â/ä3t7ŠÅÁムª!$# 5>#xyèÎ/ ïÆÏiB ÿ¾ÍnÏZÏã ÷rr& $oYƒÏ÷ƒr'Î/ ( (#þqÝÁ­/uŽtIsù $¯RÎ) Nà6yètB šcqÝÁÎn/uŽtIB ÇÎËÈ   ö@è% (#qà)ÏÿRr& %·æöqsÛ ÷rr& $\döx. `©9 Ÿ@¬6s)tGムöNä3ZÏB ( öNä3¯RÎ) óOçFZà2 $YBöqs% tûüÉ)Å¡»sù ÇÎÌÈ   $tBur óOßgyèuZtB br& Ÿ@t6ø)è? öNåk÷]ÏB óOßgçG»s)xÿtR HwÎ) óOßg¯Rr& (#rãxÿŸ2 «!$$Î/ ¾Ï&Î!qßtÎ/ur Ÿwur tbqè?ù'tƒ no4qn=¢Á9$# žwÎ) öNèdur 4n<$|¡à2 Ÿwur tbqà)ÏÿZムžwÎ) öNèdur tbqèd̍»x. ÇÎÍÈ  
51. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Tidak sekali-kali akan menimpa Kami sesuatu pun melainkan apa Yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dia lah Pelindung Yang menyelamatkan kami, dan (dengan kepercayaan itu) maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang Yang beriman bertawakal".

52. katakanlah: "(Sebenarnya) tidak ada Yang kamu tunggu-tunggu untuk Kami melainkan salah satu dari dua perkara Yang sebaik-baiknya (iaitu kemenangan atau mati syahid); dan Kami menunggu-nunggu pula untuk kamu Bahawa Allah akan menimpakan kamu Dengan azab dari sisiNya, atau Dengan perantaraan tangan kami. oleh itu tunggulah, Sesungguhnya Kami juga menunggu bersama-sama kamu".

53. katakanlah: "Dermakanlah harta kamu sama ada Dengan sukarela atau kerana terpaksa, tidak sekali-kali akan diterima daripada kamu, (kerana) Sesungguhnya kamu adalah orang-orang Yang fasik".

54. dan tidak ada Yang menghalangi mereka, untuk diterima derma-derma mereka melainkan kerana mereka kufur kepada Allah dan RasulNya, dan (kerana) mereka tidak mengerjakan sembahyang melainkan Dengan keadaan malas dan mereka pula tidak mendermakan hartanya melainkan Dengan perasaan benci.

0 comments:

Imam Al-Banna berkata tentang tsabat:

“Hendaknya seorang akh. Menjadi orang yang aktif dan selalu berjuang di jalan menuju Nya; sekalipun masa yang ditempuh masih panjang hingga bertahun-tahun dan berabad-abad lamanya; sehingga dirinya berjumpa dengan Allah dalam kondisi demikian sedangkan ia mendapatkan keberuntungan pada salah satu dari dua kebaikan; mencapai tujuan yang diinginkan atau mendapat syahadah hingga akhir.

Allah berfirman: “Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; Maka di antara mereka ada yang gugur. dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu- nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya)”. (Al-Ahzab:23)

Menurut kita, waktu ini akan sentiasa berjalan, walaupn jalan sangat panjang, kejayaan masih jauh dan banyak rintangan menghadang, namun intinya adalah bagaimana kita dapat menuju satu tujuan disertai dengan ganjaran yang besar dan pahala yang berlipat ganda dari ALLAH, maka tidak ada kata henti dari PERJUANGAN ayuh terus kita merobohkan benmteng kezaliman”.